פרשת ויקרא: למה לי קורבנות?

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

  אנו פותחים את ספר ויקרא. הוא נקרא גם ספר "תורת כהנים", הוא עוסק לפחות בחלקו הראשון בכל פרשת הקורבנות שהיו במשכן ואח"כ בבתי המקדש, כל סוגי הקורבנות. ישנו וויכוח מאוד מפורסם בין הרמב"ם לרמב"ן, רבי משה בין מימון מול רבי משה בן נחמן, לטעם הקורבנות. למה הצטווינו בקורבנות? הרמב"ם אומר שזה בא לשלול את העבודה הזרה שהייתה מאוד קיימת ונפוצה בימים ההם, אם אתה לוקח את בעל החיים שאצל עמים אחרים היה אלוהות, השתחוו לו וסגדו לו, ואתה זובח אותו לאלוקי ישראל בזה אתה עוקר עבודה זרה מקרבך. אומר הרמב"ן, לא. עובדה שהיו קורבנות גם אצל האדם הראשון וגם אצל נח שיוצא מן התיבה ואז לא הייתה עבודה זרה, לא היו כל האלילים ובכל זאת היה טעם להקריב קורבנות. זה יותר עניין של קרבה, "אדם כי יקריב". זה עניין של אני בא ועושה חשבון של מה שנעשה כאן לפר או לאייל, לעגל או לכבש, בעצם היה מגיע לי העונש הזה, הם באו לכפר עליי. אולי זה יעורר אצלי הרהורי תשובה. כך הרמב"ן. דבר מעניין שהנביאים שוללים הרבה מאוד את נושא הקורבנות " למה לי רב זבחיכם יאמר ה'". כתוב בישעיהו. "שבעתי עולות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי" מי ביקש זאת? שמואל הנביא אומר, "הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים". אומר הושע "חסד חפץ ולא זבח ודעת אלוקים מעולות". אני מחשיב את החסד, ואת הידע, יותר מאשר הקורבנות העולות. דוד המלך בתהילים אומר "זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלהים לא תבזה, כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה ". האם הנביאים האלה היו חלילה נגד מה שכתוב בתורה? לא! הם דיברו על דגשים, הם דיברו על סולם עדיפות. הם אמרו אם אתה חושב שבזה שאתה מקריב לי כבש או אייל ויתר המעשים שלך אתה עושה שלא כדין תורה אתה משביע את רצוני? אני לא צריך את הטובות האלה שלך, אני לא אוכל את בשר הקורבנות שלך. אני צריך את התוכן, את הערך, את המוסר, את הצדק, את היושר, את הידע, את האמונה. 'דעת חפצתי, לב נשבר ונדכה אלה זבחי אלקים, לא דם פרים וכבשים ואתונים.' את אלה אני לא צריך אם הם לא באים מתוך יראת השם, אם הם לא באים מתוך אמונה, אם הם לא באים מאדם שכל כולו מטהר את ליבו לעבוד את ריבונו של עולם בלב שלם.

אולי גם יעניין אותך

טען עוד